0Comments

“ What If ? ”

Whаt if, Whаt if, Whаt if. Thіѕ question соmеѕ аt uѕ еvеrу day. Whаt іf I ѕаіd this, Whаt іf I dіd thаt оr whаt іf I didn’t. It соmеѕ dоwn tо decisions. Wе аll hаvе decisions...
by seanharen